Algemene voorwaarden

BRONX Fashion BV is geregistreerd bij de kamer van Koophandel met nummer: 18088671. BTW-nummer: NL817977983B01 E-mail: hello@bronxshoes.com Phone: + 31 (0) 416 56 26 50

Artikel 1. Definities
Onder Leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan Bronx Fashion B.V.

1.2 Onder Afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever of koper die met de Leverancier een overeenkomst aangaat of wil aangaan of aan of voor wie de Leverancier een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Leverancier.

2.2. De algemene voorwaarden van Afnemer zijn in geen geval van toepassing op de overeenkomst(en) tussen Leverancier en Afnemer.

2.3 De tussen partijen overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.


Artikel 3. Aanbiedingen / overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, ook als deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Afbeeldingen, kleuren, tekeningen en vermeldingen van maten zijn slechts indicaties. Leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen.

3.2. Een overeenkomst tussen Leverancier en de Afnemer komt tot stand nadat Leverancier de bestelling van Afnemer schriftelijk heeft bevestigd. Leverancier is gerechtigd om bestellingen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Wijziging van de overeenkomst kan slechts indien partijen dit schriftelijk overeenkomen.

3.3. Afnemer garandeert dat de aan Leverancier verstrekte gegevens juist zijn.

3.4. Annulering of wijziging van de order is slechts mogelijk na schriftelijke instemming van de Leverancier.

3.5. Door Afnemer zijn in geval van annulering of wijziging van de order na het tot stand komen van een overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer door Leverancier te bepalen annuleringskosten verschuldigd. Deze annuleringskosten bestaan uit alle door Leverancier met het oog op de uitvoering van de order redelijkerwijs gemaakte kosten, winstderving en overige schade. Deze annuleringskosten bedragen minimaal 25 procent van de hoofdsom, te vermeerderen met BTW, althans een pro-rata deel daarvan bij een gedeeltelijke annulering of wijziging van de order.

3.6. Annulering of wijziging van de order is in ieder geval niet meer mogelijk in de periode van 14 dagen voorafgaande aan de leveringsdatum. In dat geval zal altijd de volledige hoofdsom, te vermeerderen met BTW verschuldigd zijn.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De door Leverancier vermelde prijzen zijn in euro’s, dan wel indien dit separaat staat aangegeven in andere valuta, en exclusief BTW, invoerrechten, bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen of belastingen, administratie-, verzend- en verzekeringskosten.

4.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst verhoging van prijsbepalende factoren, zoals maar niet beperkt tot grondstoffen, materialen, onderdelen, energieprijzen, vervoerskosten, invoerrechten, salarissen of sociale lasten, optreedt, is Leverancier gerechtigd die kostprijsverhogende factoren door te berekenen aan Afnemer.


Artikel 5. Levertijd
5.1 De door Leverancier opgegeven levertijden gelden nimmer als fatale termijnen. Overschrijding van de levertermijn brengt geen aansprakelijkheid van Leverancier met zich mee en geeft aan Afnemer niet het recht de order te annuleren of de ontvangst of de betaling van de producten te weigeren. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen eventuele aanspraken van derden ter zake niet tijdig leveren door Leverancier.

Artikel 6. Verzending
6.1 Levering geschiedt FCA (free carrier), zoals bepaald in de versie van de Incoterms van de International Chamber of Commerce geldend op de datum van levering. Indien hetgeen in de Incoterms is bepaald afwijkt van hetgeen in onderhavige algemene voorwaarden is opgenomen, dan gaat het in deze algemene voorwaarden bepaalde voor hetgeen in de Incoterms is bepaald.

6.2 Ingeval Leverancier op verzoek en namens Afnemer voor verzending zorgdraagt, staat de wijze van verzending en de verzendroute ter keuze van Leverancier. Leverancier is in dit geval niet aansprakelijk voor schadeveroorzakende gebeurtenissen, van welke aard dan ook, die tijdens of in verband met de verzending plaatsvinden, tenzij er aan de zijde van Leverancier sprake is van opzet of grove schuld.

6.3 Leverancier is bevoegd in gedeelten de goederen te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan Afnemer worden gefactureerd.

6.4 Indien tussen partijen is overeengekomen dat door Leverancier op zaken en verpakkingen labels, etiketten en dergelijke aangebracht zullen worden, dient Afnemer er voor zorg te dragen dat deze labels/etiketten en dergelijke uiterlijk binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst in het bezit van Leverancier worden gesteld. Indien afnemer daarvoor niet voor tijdige toelevering van labels, etiketten en dergelijk zorgdraagt, heeft Leverancier het recht om de zaken zonder labels, etiketten en dergelijke aan Afnemer te leveren, zonder dat dit leidt tot enige gehoudenheid van Leverancier tot voldoening van enige (schade)vergoeding.

6.5 Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Leverancier deze bij hem aflevert of doet afleveren dan wel op het moment dat de zaken aan hem ter beschikking worden gesteld.

6.6 Indien Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Leverancier gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Afnemer of de overeenkomst, dan wel het onuitgevoerde deel ervan, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding.

Artikel 7. Betaling
7.1 Afnemer dient binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum het factuurbedrag zonder enige korting op de door Leverancier op de factuur aangegeven bankrekening te voldoen. Afnemer is in geen geval bevoegd tot opschorting of verrekening.

7.2 Door het enkel verstrijken van de betalingstermijn is Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer zal vanaf de dag dat zijn verzuim is ingetreden een rente verschuldigd zijn van 1,5% per maand, terwijl vanaf dat moment alle door Leverancier gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijke, ten laste van Afnemer komen, tot aan het bedrag van de werkelijk gemaakte kosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag of het niet voldane gedeelte daarvan, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.

7.3 De door Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.4 Leverancier is gerechtigd om directe betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat Afnemer zekerheid stelt voor de betaling of een door Leverancier te bepalen gedeelte van de koopprijs voldoet voordat Leverancier het desbetreffende product levert.

7.5 Indien Leverancier een opdracht aanvaardt van een Afnemer buiten Nederland welke in concernverband verbonden is met een in Nederland gevestigde onderneming, zal deze Afnemer ervoor zorgdragen dat de in Nederland gevestigde onderneming zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de betaling door de buitenlandse Afnemer.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Zolang Afnemer Leverancier niet volledig betaald heeft, waaronder begrepen maar niet beperkt tot betaling van alle facturen, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, vergoeding van alle kosten en rente, alsmede schadevorderingen wegens tekortkoming in de nakoming door Afnemer, behoudt Leverancier zich de eigendom voor van de door haar aan Afnemer geleverde producten.

8.2 Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Leverancier te bewaren en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal.

8.3 Zodra Afnemer Leverancier volledig betaald heeft gaat de eigendom van het product over op Afnemer. Het staat Afnemer niet vrij om voordien zonder schriftelijke toestemming van Leverancier de producten te bezwaren, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn verblijf te verplaatsen. Afnemer is slechts gerechtigd de producten, waarvan Leverancier eigenaar is, aan derden te verkopen of te leveren, voor zover dit in het kader van Afnemers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

8.4 Indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er bij Leverancier gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Leverancier gerechtigd om de afgeleverde producten bij Afnemer weg te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen. Afnemer verleent nu reeds onherroepelijke machtiging aan Leverancier, dat zij of door haar aan te wijzen personen, de plaats waar de producten zich bevinden, mogen betreden, teneinde de producten mee te nemen. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 9. Klachten
9.1 Afnemer dient na ontvangst van het product van Leverancier dit product meteen te inspecteren. Klachten met betrekking tot de door Leverancier geleverde producten moeten bij Leverancier zeven (7) dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk met een nauwkeurige omschrijving van de klacht bij Leverancier worden ingediend op straffe van verval van alle aansprakelijkheid van Leverancier. Klachten ten aanzien van deelleveringen mogen niet worden uitgesteld totdat alle overeengekomen producten zijn geleverd.

9.2 Het staat Afnemer niet vrij een product te retourneren, voordat Leverancier daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Acceptatie van retourzendingen mag door Afnemer nimmer als erkenning door Leverancier van gebreken in het geleverde dan wel als erkenning van aansprakelijkheid worden beschouwd. De kosten van retourneren zijn voor Afnemer en de producten blijven zijn risico.

9.3 Indien een klacht wordt erkend, dan heeft Leverancier de keuze om de geleverde zaken te repareren, te vervangen of het factuurbedrag te crediteren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

klachtparen

9.4 Gedragen klachtparen die zullen worden teruggenomen door Afnemer worden door Afnemer verzameld en worden op een door de Leverancier te bepalen tijdstip en wijze retour genomen. Vergoeding middels creditering vindt plaats zodra Leverancier de klacht – naar haar volledige eenzijdig oordeel - gegrond acht.

9.5 Gedragen klachtparen ouder dan 18 maanden na factuurdatum worden niet door ons in behandeling genomen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld van de zijde van Leverancier, is Leverancier niet aansprakelijk voor enige schade van Afnemer of derden.

10.2 De aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer is in elk geval per gebeurtenis beperkt tot het laagste bedrag van ofwel de betreffende contractsom (exclusief omzetbelasting) ofwel het bedrag dat Leverancier ter zake van zijn verzekeraar ontvangt.

10.3 Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade van Afnemer zoals gevolgschade en gederfde winst.

10.4 Afnemer is gehouden Leverancier te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van aanspraken tot schadevergoeding, welke derden ten laste van Leverancier geldend mochten maken, indien de schade van derden is veroorzaakt door schending van octrooien en/of auteursrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, modellen, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan de Leverancier door of vanwege Afnemer ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven.

Artikel 11. Opschorting en Ontbinding
11.1 Indien Afnemer enige voor hem uit een overeenkomst met Leverancier voortvloeiende verplichting niet tijdig of behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of akkoord aanbiedt, is Afnemer van rechtswege in verzuim. Leverancier is in voornoemde gevallen gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden (en het door haar geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen) – zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist – en betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. Het voorgaande laat onverlet het recht van Leverancier om vergoeding van haar schade te vorderen.

11.2 In de in lid 1 van dit artikel bedoelde gevallen worden de vorderingen van Leverancier op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Overmacht
12.1 In geval van overmacht heeft Leverancier het recht nakoming van al haar verplichtingen jegens Afnemer op te schorten en alle overeenkomsten met Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden met behoud van het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten en zonder gehouden te zijn enige boete of schadevergoeding te betalen.


Artikel 13. Garantie
13.1 De leverancier staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en de daarvoor gebruikte materialen. Indien er sprake is van zaken welke geheel dan wel gedeeltelijk vervaardigd zijn uit natuurproducten kan er sprake zijn van afwijking van monsters. Voor zover daarbij sprake is van een binnen de branche gebruikelijke afwijking geeft zulks aan afnemer geen aanspraak op retournering van de zaken dan wel op enige (schade)vergoeding. Voorts staat leverancier uitsluitend in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en de daarvoor gebruikte materialen indien deze zaken worden gebruikt op normale, zorgvuldige wijze en overeenkomstig de voorschriften van de leverancier en de daarvoor gebruikte materialen, alsmede voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd. Deze garantie geldt niet indien de leverancier zaken van uitdrukkelijk overeengekomen mindere kwaliteit levert. Leverancier stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden.

13.2 Op de garantie kan geen aanspraak worden gemaakt als het defect of de slijtage het gevolg is van nalatig onderhoud of normaal gebruik. Bovendien kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie wanneer Afnemer in gebreke blijft en niet aan zijn verplichtingen voldoet.

13.3 In geval van vervanging of vergoeding wordt rekening gehouden met het gebruik dat inmiddels van het geleverde is gemaakt, waaronder slijtage als gevolg van normaal gebruik.


Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten
14.1 De rechten van intellectuele eigendom, waaronder de auteursrechten, rechten als bedoeld in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen, merknamen en octrooirechten, met betrekking tot de producten van leverancier, mogen alleen met schriftelijke toestemming van Leverancier worden gebruikt ten behoeve van promotie- en/of publicatiedoeleinden, een en ander in de meest ruime zin des woords.

14.2 Afnemer is gehouden, zodra hij kennis neemt van het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van Leverancier door derden, de Leverancier daarvan terstond in kennis te stellen.

Artikel 15. Toepasselijk recht
15.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland te Breda.

Zie ook de algemene voorwaarden van betalingsmethode Klarna: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/user

PRIVACY STATEMENT

Datum: Mei 2018, versie 1.5INLEIDING
Bronx Fashion B.V. verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie rondom al onze diensten en producten. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.

bronxshoes.com] en alle websites die hiervan zijn afgeleid, vallen onder Bronx Fashion B.V. en is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bronx Fashion B.V. is gezien de omvang niet verplicht een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen. Daarom wordt hier intern toezicht op de toepassing en naleving van de AVG gehouden.OPBOUW PRIVACY STATEMENT
Bronx Fashion B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. In de onderstaande paragrafen beschrijven we welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doelen we dit doen. Ook lichten we toe voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke grondslag we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatst is een onderdeel toegevoegd over welke rechten u als klant heeft en de mogelijkheid omcontact op te nemen met Bronx Fashion B.V.VERPLICHT OM PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN
In de meeste gevallen is het nodig om uw persoonsgegevens te gebruiken om u de dienst of product te kunnen bieden die u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk om deze dienst uit te kunnen voeren en te verbeteren

Voor andere diensten bent u niet verplicht om gegevens te verstrekken. Voor sommige extra producten en diensten zoals onze vooraankondigingen en brochures vragen we dan eerst uw toestemming voordat we (meer) persoonsgegevens van u verzamelen of voordat we gegevens die we al hebben voor andere doeleinden gebruiken.PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Bronx Fashion B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bronx Fashion B.V. of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of leveringsinformatie op de website aan verstrekt. Bronx Fashion B.V. verwerkt de volgende persoonsgegevens:1e categorie: WEBSHOP BEZOEKER

- Uw regio

- Uw IP van de het apparaat waarmee u onze site bezoekt

- Het type apparaat waarmee u onze site bezoekt

- Welke browser u gebruikt

- De duur en frequentie van het bezoek2e categorie: KOPENDE KLANT OP WEBSHOP

- Uw naam

- Uw adres

- Uw emailadres

- Uw telefoonnummer

- Uw postcode

- Het land van inwoning

- En alle zaken van de 1ste categorieBetaalinformatie wordt ingevoerd op een pagina van onze payment provider. Deze data is voor ons niet inzichtelijk en wordt ook niet door ons verwerkt. Hiervoor verwijzen wij u graag door naar de betreffende payment provider.WAAROM BRONX FASHION B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT
Bronx Fashion B.V. en onze verwerkers verwerken uw gegevens omdat het nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst die geldt tussen Bronx Fashion B.V. en verwerker. Dit is noodzakelijk om de diensten en/of producten van onze webwinkel en klantenservice te bieden, zoals:

1. Het leveren van informatie over producten op onze site.
2. Het toe sturen van nieuwsbrieven en andere mailings (alleen na aanmelding).
3. De mogelijkheid bieden tot het aanmaken van een account op onze site met daar bijbehorende mogelijkheid tot inzage van bestellingen en accountgegevens.

4. Het kunnen verzenden van de bestelde goederen en het bieden van de logistieke

5. Analyseren van data voor het verbeteren van onze website, portal en diensten.
6. Het aan kunnen bieden van klantenservice, aftersales en andere ondersteuning.
7. Remarketing en retargetting activiteiten.


VOOR WELKE DIENSTEN BRONX FASHION B.V. UW GEGEVENS GEBRUIKT
Dienst 1: webshop bezoeker informeren

Voor het informeren van een webshop gebruiker, gebruikt Bronx Fashion B.V. persoonsgegevens uit de 1e categorie. Deze data wordt verkregen via Google, Bing & Facebook Analytics.
Dienst 2: Leveren van goederen en diensten
Voor het leveren van goederen gebruikt Bronx Fashion B.V. persoonsgegevens uit de 2e categorie. Dit heeft als doel de bestelde goederen af te leveren op het doorgegeven adres.

Dienst 3: Overige verwerkingen
Bronx Fashion B.V. verwerkt verder persoonsgegevens uit de 1e en 2e categorie, daar waar nodig. Dit kan zijn bij het doen van onderzoek en het analyseren van de data ter verbetering van de dienstverlening. Ook kan het zijn dat Bronx Fashion B.V. uw persoonsgegevens moet verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.VOOR WELKE GRONDSLAGEN GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS
Toestemming

Bronx Fashion B.V. gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief als grondslag toestemming. Deze toestemming wordt gevraagd via de website, waarbij de klant het e-mailadres en/of adresgegevens kan invullen en een hokje kan aanvinken. Deze toestemming bewaart Bronx Fashion B.V. ter registratie.BESTAAN VAN GEAUTOMATISEERDE INDIVIDUELE BESLUITVORMING
Bronx Fashion B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is. Dit houdt in dat Bronx Fashion B.V. zelf niet aan niet aan actieve profiling doet.HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET ANDEREN
Bronx Fashion B.V. deelt persoonsgegevens met organisaties die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de ICT. Deze dienstverleners zorgen voor het functioneren, het beheer en het onderhoud van de software waarmee en we onze klanten en orders registreren. Daarnaast maakt Bronx Fashion B.V. gebruik van een payment provider voor de transacties te verwerken. Bronx Fashion B.V. maakt ook gebruik van een aantal leveranciers voor bijvoorbeeld softwareprogramma’s. Deze leveranciers zijn onze sub-verwerkers, en wij hebben afspraken gemaakt over de zorgvuldige omgang van uw gegevens.

Soms is Bronx Fashion B.V. verplicht om op grond van wettelijke verplichtingen persoonsgegevens te verstrekken aan de overheden. Dit doen wij alleen indien deze wettelijke plicht bestaat.

Bronx Fashion B.V. zorgt ervoor dat de gegevensuitwisseling met derden binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat we afspraken maken met de derde partijen om te zorgen dat zij passende organisatorische en technische maatregelen nemen om klanten te kunnen verzekeren dat de privacy gewaarborgd is.GEGEVENS BUITEN DE EU
Bronx Fashion B.V. prefereert verwerking van persoonsgegevens binnen de EU. Aangezien de privacy verordening van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden. Wanneer er gegevens worden gedeeld met partijen buiten de EU moeten deze partijen voldoen aan de “Privacy Shield wetgeving” om een passend beschermingsniveau van u gegevens buiten de EU te kunnen garanderen.HOE LANG Bronx Fashion B.V. GEGEVENS BEWAART
Bronx Fashion B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens uit Google analytics en soortgelijke partijen worden voor een periode van maximaal 50 maanden bewaard. Wanneer u een product en/of dienst afneemt uit onze webwinkel worden de gegevens, al dan niet geanonimiseerd, 7 jaar bewaard om aan de wettelijke verplicht bewaartermijn te kunnen voldoen.IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Bronx Fashion B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bronx Fashion B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.GOOGLE ANALYTICS & ADWORDS
Bronx Fashion B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Bronx Fashion B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan https://policies.google.com/privacyGoogle gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Bronx Fashion B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bronx Fashion B.V. heeft hier geen invloed op.

Bronx Fashion B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Bronx Fashion B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.BING ANALYTICS & BING ADS
Bronx Fashion B.V. maakt gebruik van Bing Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Bing-advertenties van Bronx Fashion B.V. bij Bing zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Bing opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Bing voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Bing Analytics hier aan https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatementBing gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Bronx Fashion B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Bing kan deze informatie aan derden verschaffen indien Bing hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Bing verwerken. Bronx Fashion B.V. heeft hier geen invloed op.

Bronx Fashion B.V. heeft Bing geen toestemming gegeven om via Bronx Fashion B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Bing-diensten.FACEBOOK & INSTAGRAM ANALYTICS EN ADS
Bronx Fashion B.V. maakt gebruik van Facebook & Instagram Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Facebook & Instagram -advertenties van Bronx Fashion B.V. op social media kanalen zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Facebook & Instagram opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Facebook & Instagram voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Facebook & Instagram hier aan;
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875Facebook & Instagram gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Bronx Fashion B.V. te kunnen verstrekken en om ons als adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Facebook & Instagram kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook & Instagram hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Facebook & Instagram verwerken. Bronx Fashion B.V. heeft hier geen invloed op.

Bronx Fashion B.V. heeft Facebook & Instagram geen toestemming gegeven om via Bronx Fashion B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Facebook & Instagram -diensten.TRANSACTIONELE MAILS
Alle transactionele emails en nieuwsbrieven vanuit bronxshoes.com] worden verstuurd maken gebruik van Mailchimp & Mandrill. Data bij deze partij is niet inzichtelijk voor derden en wordt opgeslagen in Amerika. Mailchimp en Mandrill mogen deze informatie uitsluitend aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Mailchimp & Mandrill verwerken. Bronx Fashion B.V. heeft hier geen invloed op.

De voorwaarden van Mailchimp en mandrill kunt u hier vinden: https://mailchimp.com/legal/privacyGEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Bronx Fashion B.V. vindt het belangrijk dat de klant de rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om via de website contact op te nemen met ons en kunt u gebruik maken van de volgende rechten:

Het recht van inzage: u heeft het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen;
Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst;
Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onze AVG contactpersoon, deze vindt u aan de onderkant van deze statement. Bronx Fashion B.V. zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.BEVEILIGING
Bronx Fashion B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bronx Fashion B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bronx Fashion B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bronx Fashion B.V. op via onderstaande link.

Neem contact op met contactpersoon AVG binnen onze organisatie via hello@bronxshoes.com